TNF sin høringsuttalelse RPBA

RPBA ble vedtatt i 2013 som resultat av en omfattende planprosess. Etter at planen hadde virket i 3 år vedtok fylkestinget i 2016 å å revidere planen. Hensikten med revisjonen er å gjøre RPBA til et enda bedre verktøy for utvikling og styring av arealpolitikken i Vestfold. Revisjonen har hatt særlig fokus på̊ å styrke jordv̊ernet, by- og næringsutvikling og lokalisering av kontorarbeidsplasser. Revisjonen skulle også gi en forenklet plan, med færre og tydeligere retningslinjer.

Det ble foretatt en evaluering av RPBA i 2017/2018. Hovedfunnene var at planen var for omfattende, hadde for mange retningslinjer og at planen ikke var næringsvennlig nok.
Forslag til revidert RPBA ble lagt ut på̊ høring av fylkestinget den 21. juni, høringsfrist ble satt til 1. oktober 2018 med utsatt ny høringsfrist satt til 3. desember 2018.

Tønsberg Næringsforening har følgende innspill / kommentarer til høringsuttalelsen:

 1. Generelt sett så er det vanskelig å si noe om fremtidens arbeidsplasser og hvor de skal lokaliseres. Alt avhenger av hva markedet vil ha, infrastruktur, kollektivløsninger og tilflytting. Hvor man skal plassere hva (A – B – C prinsippet i planen) må ikke være absolutt, men være med på å styre næringsutviklingen i en retning som er best for alle. TNF har hatt en spørreundersøkelse blant våre medlemmer: Flertallet av våre medlemmer ønsker kombinasjonsarealer for arbeidsplasser og næringsutvikling både i og utenfor og utenfor sentrum.
 2. Vi må også ta hensyn til ny kommunestruktur i Vestfold, den medfører større enheter med ulike behov.
 3. Det bør komme tydelig fram hvilke muligheter og begrensninger den regionale planen fører til for de kommunalt prioriterte tettstedene som ikke blir nevnt i RPBA. Her nevnes Sem, Eik, Tolvsrød, Revetal, Barkåker, Linnestad og Ås. ̊ ̊
 4. Planforslaget avsetter kun Tønsberg by som prioritert by. Revetal må også legges inn som regionalt prioritert sentrum. ̊
 5. Linnestad, Ås og Barkåker bør også avsettes som regionalt prioriterte næringsområder.
 6. Hver by må utarbeide egne planer for by – og tettstedutvikling. For Tønsberg sin del så er det

  utfordrende å bygge mer i bysentrum (det ser man også av byregnskapet), det vil derfor være

  naturlig å legge vekt på utvikling i områder nærliggende bysentrum.

 7. Sentrum egner seg mulig best for transformasjon av kombiformål, forretning, kontor og bolig,

  hvor kontordelen er i samspill med kollektivknutepunktene.

 8. Gode arealer for håndtering av overskuddsmasser og geologiske ressurser må ivaretas.

Planen må ta ta hensyn til at infrastrukturen i fm fastlandsforbindelsen og jernbane ikke er avklart PT, og at handel og næringsutvikling kan ha behov for tilpasning til endelig valg.

Generelt sett oppleves ikke revidert forslag til RPBA som mer næringsvennlig. Forslaget tilrettelegger ikke i tilstrekkelig grad for næringslivets behov. Videre er definisjonene som er satt på blant annet kontorarbeidsplasser lite hensiktsmessige, noe som gjør de foreslåtte retningslinjene vanskelig og svært ressurskrevende å følge opp.

RPBA burde fremme utviklingsmuligheter, utkastet inneholder 243 SKAL formuleringer, og fremstår som et nettverk av forsinkelser og begrensninger. Vestfold trenger utviklingsmuligheter og offensiv holdning fra regionale myndigheter med en samlet støtte fra lokale politikerne og næringsliv.