Leserinnlegg om vekst og utvikling i Tønsberg regionen

At vekst og utvikling engasjerer er det liten tvil om, og selvfølgelig så er dette noe som også engasjerer Tønsberg Næringsforening og våre medlemmer i stor grad.
Vi ønsker å få frem mer fakta, og hva utvikling har å si for vår videre vekst som region. Og ikke minst poengterer at det finnes ingen plan for å ødelegge Tønsberg, dog heller å gjøre den attraktiv og bærekraftig.

Nye tider:
Tønsberg regionen er inne i en spennende brytningstid hvor ny næring og flere innbyggere kommer, samtidig som vi ser at tradisjonell næring svekkes. Denne endringen medfører at vi mennesker tenker nytt og at forbruksmønsteret vårt også endres. Vi skal i fremtiden ta i bruk teknologi vi enda ikke vet finnes og gjennom dette nyttiggjøre areal optimalt. Det stilles stadig høyere krav til miljøvennlige arbeidsplasser og bygging av disse, også til våre boliger og hvordan vi mennesker forvalter de arealene vi har til rådighet.

Befolkningsvekst:
Tønsberg kommune har vedtatt i sin strategiske næringsplan at vi sammen skal skape 10 000 nye arbeidsplasser, og denne målsetningen er nært knyttet opp mot en økt befolkningsvekst. Tønsberg har de siste årene hatt en positiv befolkningsvekst, men en negativ utvikling i antall arbeidsplasser. Vi mener at det derfor er viktig å holde en stø kurs når det kommer til å bygge nye boliger; om dette er eneboliger rundt Tolvsrød, Sem eller i Skjeggestadåsen, eller leiligheter langs Kanalen så er det selve utviklingen vi er opptatt av. Vi snakker i denne artikkelen ikke om arkitektur da smaken er så ulik fra menneske til menneske, også hvordan vi ønsker å bo, i leilighet nær sjøen eller på Revetal eller i eneboliger ved stjerneformasjonene rundt Tønsberg by. Men det å kalle bygg for stygge, vulgære eller smakløse klinger svært dårlig i våre ører.


Fortetting:
I regional plan for bærekraftig arealpolitikk legges det vekt på fortetting, og for Tønsberg by sin del så sier det seg selv at byen ikke kan vokse arealmessig grunnet hensyn til naturreservater og jordvern. I tillegg så er fortetting i tråd med en bærekraftig utvikling, folk bor tettere og nærmere sentrale strøk og benytter seg da i mindre grad av egen bil. Tønsberg er den byen i Vestfold hvor buss brukes mest, her er vi vesentlig bedre en våre naboer i både sør og nord.

Vi blir også eldre, og det å bygge og bosette seg slik at man kan leve livet ut i nær tilknytning til kommunens tilbud i eget hjem vil være bærekraftig med tanke på den eldrebølgen som om noen år vil komme over oss. Tønsberg Næringsforening ønsker en miks av boenheter og arbeidsplasser – det tror vi er med på å skape en bærekraftig region hvor barn har foreldrenes arbeidsplass i nær tilknytning til hjem, skole og fritid.

Hvor skapes så de nye arbeidsplassene i vår region?
Kaldnes er enkelt å bruke som et eksempel. En utbygger der kan fortelle at de frem til nå har overlevert 741 boenheter, av disse er 94 studentboliger. Dette utgjør tilsammen 65 % av hva reguleringsplanen har gitt rom for. Gjennomsnittsalderen på de som har bosatt seg på dette området er ca 40 år. På samme område er det skapt over 700 nye arbeidsplasser: Kværneriet, Spar, DSB, Onyx, Kaldnes tannhelse, Zenit advokater, Biowater, BDT Viken, NAV, Cascade, Revisor Cirkelen for å nevne noen. Mange av disse bedriftene er fremtidens arbeidsplasser som samler mange ansatte på færre kvadrat enn tradisjonelle arbeidsplasser.

Arbeidsplasser skapes lokalt også når bygg skal settes opp – og for byggenæringen er vekst det samme som gode tider og flere ansatte. Vi ser en god verdiskaping i denne bransjen, og vi er avhengig av at det er kontinuitet slik at man kan ha forholdsvis stabilt antall ansatte. En utbygger kan fortelle at deres prosjekter nå holder 50 ansatte i fast arbeid over lengre tid.

Det skapes og har blitt skapt mange arbeidsplasser også på Revetal, og de har klart å tenke bærekraftig og helhetlig på et lite areal. Det er opp mot 650 arbeidsplasser i Revetal sentrum; Meny, Prior, Atenti, handel, kommuneadministrasjon, helsehuset for å nevne noen.

Hva nå?
Det er kommunevalg 9. september og vi ser at de politiske partiene er i gang med å sanke stemmer. En dynamisk utvikling avgjøres ikke kun av det politiske miljøet, utviklingen tvinger seg frem slik at skatteinntekter står i forhold til bruken av offentlige midler. Flere områder i vår region skal vokse seg større og utvikle seg i tråd med de forpliktelsene som ligger i en bærekraftig utvikling – vi gleder oss til tiden som kommer.