Innkalling til generalforsamling 28. april

Generalforsamling blir gjennomført på Teams. Alle påmeldte vil motta detaljer om pålogging fra Anthon Zeiner, styrets leder.
DATO: 28. april
TID: KLOKKEN 18

Agenda:
1. Registrering av fremmøtte medlemmer
2. Valg av møteleder
3. Godkjennelse av innkalling
4. Valg av 2 medlemmer til å delta i protokoll
5. Årsberetning
6. Fastsettelse av revidert årsoppgjør
7. Fastsettelse av neste års kontingent
8. Valg av styret, inkludert valg av styrets leder og nestleder
9. Valg av revisor
10. Valg av valgkomitè

Stemmerett på generalforsamlingen har kun fremmøtte medlemmer, medlemmer kan møte med fullmakt fra en annen medlemsbedrift. Det må fremkomme i fullmakten hvilke saker fullmakten gjelder for.

Vedlegg:
Tønsberg Næringsforening 2019 Årsberetning -Signert
Tønsberg Næringsforening 2019 Årsregnskap med noter -Signert
Tønsberg Næringsforening 2019 Revisjonsberetning -Signert
Valgkomiteens innstilling 2020
Vedlegg til sak 7 og 9

Med hilsen Styret i Tønsberg Næringsforening