Høringsuttalelse Bypakke Tønsberg

Først og fremst vil vi berømme arbeidet som er gjort med arbeidet rundt Bypakke Tønsberg-regionen. Helt overordnet er det en god plan med gode miljøvennlige løsninger som danner grunnlag for en bærekraftig utvikling. Vi vil understreke at forutsetningen for denne høringsuttalelsen er at dagens plassering av fastlandsforbindelse blir stående, hvis ikke gjelder ikke denne uttalelsen. Skulle dette bli endret vil det ha stor påvirkning for hvordan trafikkmønsteret vil påvirkes i Tønsberg sentrum og andre områder som direkte knyttes til sentrum, og derfor er det en svært viktig forutsetning for næringslivet.

Noen kommentarer og presiseringer:

Som beskrevet i planen pekes det på å beholde antall parkeringsplasser. Vi vil allikevel poengtere viktigheten av dette og viktigheten av rekkefølgen dette gjøres i. Vi forventer at det taes høyde for at bypakken henger sammen med andre planer i Tønsberg kommune slik at dette bli ivaretatt og at det etableres ny parkeringsområder før vi fjerner eksisterende parkering i Møllegaten, da kantsteinsparkering i Tønsberg sentrum fortsatt er svært viktig for næringslivet i sentrum.

I tillegg mener vi at busstopp tett på svømmehallen er svært viktig å få på plass. Da busstraseen skal gå i Nedre Langgate, håper vi det planlegges busstopp tett på Mammutkrysset og at det legges tilrette for at myke trafikanter som må krysse Stoltenberggaten for å komme til svømmehallen enkelt kan gjøre det. Potensielt sett kan en vei med biltrafikk bli en stor barriere som gjør at man ikke får ønsket effekt av opplevelsen ved å ha en svømmehall sentralt plassert i sentrum.  Vi mener at Svømmehallen blir en viktig attraksjon for sentrum i fremtiden og at det derfor må legges godt tilrette for at byen og svømmehallen får god miljøvennlig kommunikasjon slik at innbyggere og besøkende enkelt kan ferdes rundt og at et besøk i svømmehallen fører til et besøk i byen og motsatt.