Viktig informasjon om permitteringsregler!

Viktig og riktig informasjon er et mål for oss at dere medlemmer får – vi vil derfor oppdatere hjemmesider, Facebook og komme med nyhetsbrev ved behov. Ikke slett mail fra oss, du vil få informasjon du vil ha nytte av. Får ikke din bedrift mail og du er medlem, ta kontakt med: heidi-tonsbergnf.no  eller ring: 988 86 288

Pr. dags er det ikke vedtatt endringer verd permitteringsregler, regjeringen har kommet med forslag som Stortinget skal ta stilling til 19. mars.
Tønsberg Næringsforening presiserer at våre medlemsbedrifter må forholde seg til gjeldene regler som dere finner her. Her finner dere også skjemaer som skal fylles ut og sendes NAV.
Permitteringer er en måte for bedriftene å beholde arbeidsfolk på i vanskelige tider. Det er stor grunn til å tro at omfanget av permitteringer vil øke betydelig som følge av det som nå skjer i Norge, og vi håper Stortinget nå vedtar tydelige regler rundt dette. Hvorvidt nye permitteringsregler som Stortinget skal behandle og vedta 19. mars vil få tilbakevirkende kraft vet vi pr. nå ingenting om.

Vi holder dere selvfølgelig oppdatert – og vi oppfordrer alle til å lese våre nyhetsbrev.

Endringer som regjeringen har foreslått og som Stortinget skal behandle 19. mars
Regjeringen vil ta en større del av regningen og foreslår tre ting:
– Arbeidsgiverperioden med lønnsplikt i starten av en permittering reduseres fra 15 til 2 dager. Dette innebærer at arbeidsgiverne slipper å betale lønn siden de permitterte raskere går over på dagpenger betalt av NAV.
– Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter for de permitterte, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt.
– Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Dette innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.
– Det foreslås at endringene trer i kraft så raskt som praktisk mulig. Regjeringen jobber for at endringene sanksjoneres allerede torsdag 19. mars. For den første endringen (lønnsplikt) vil dette medføre umiddelbar ikrafttredelse, mens målet er å få den siste endringen (dagpengeendringene) på plass til 1. april.

Hva med allerede iverksatte permitteringer?
Endringene gjelder alle nye permitteringer. Men det foreslås at endringene i arbeidsgiverperioden får tilbakedatert virkning for iverksatte permitteringer, slik at arbeidsgivere som har utbetalt permitteringslønn i minst to dager ved ikrafttredelsen, slipper ytterligere lønnspliktdager. Fra hvilken dato permitteringer tilbakedateres er ikke vedtatt. Hvis endringene vedtas er forslaget at de i første omgang vil gjelde til og med 31. oktober 2020.