Vedtekter

Vedtektene ble satt ved sammenslåingen i 2008, siden den gang har det vært gjort noen små endringer. Har du som medlem forslag til vedtekstendringer, må dette gjøres innen 1. februar.

Vedtekter for Tønsberg Næringsforening
Vedtatt på generalforsamling 7. april 2008, med endringer vedtatt i generalforsamlingen 23. mars 2009.

§ 1

Formål
Tønsberg Næringsforenings formål er å samle næringslivsinteressene i Tønsberg-regionen og å fremme disse interesser overfor kommunale, fylkeskommunale og statlige myndigheter, samt å drive opplysnings- og informasjonsvirksomhet om næringslivsspørsmål i Tønsberg-regionen overfor offentlige organer, andre foreninger/institusjoner og overfor allmennheten.

Foreningen skal:

•  Være en næringspolitisk aktør

•  Være pådriver i næringspolitiske saker

•  Skape og gjennomføre attraktive arrangementer

•  Være et felles talerør og kommunikasjonsorgan for å bedre de offentlige rammebetingelser for næringslivet

•  Styrke Tønsberg-regionen som etableringssted

•  Være støttespiller for eksisterende næringsliv

Foreningens styre kan beslutte å ta opp saker som ikke direkte faller inn under foreningens formål slik dette er definert ovenfor, men som etter styrets vurdering er av betydning for foreningens medlemmer.

Foreningen skal være partipolitisk nøytral.

§ 2

Foreningens lokalisering
Tønsberg Næringsforening skal være lokalisert i Tønsberg kommune.

§ 3

Medlemskap
Medlemmer opptas av foreningens styre. Som medlemmer kan opptas:

Virksomheter innenfor handel, håndverk, industri, service, tjenesteytende næringer, gårdeiere samt grunneiere og primærnæringene. Virksomheter som faller utenfor disse kategorier kan søke om opptak og innvilges eller nektes opptak etter styrets skjønn. Bedriftsmedlemmer utpeker hvem som skal representere i foreningen, herunder å avgi stemme ved personlig fremmøte på generalforsamlingen.

Varehus og butikksentra med kollektivt medlemskap for tilknyttede virksomheter.

Personer som er tilknyttet næringslivet og andre som kan tilføre foreningen impulser.

Personlig medlemskap tilstås etter styrets skjønn.

Assosiert medlemskap kan gis til offentlige institusjoner og forvaltningsbedrifter som ikke innfrir kriteriene for medlemskap etter pkt. 1 og 2 ovenfor.

Assosierte medlemmer har rettigheter og plikter tilsvarende vanlige medlemmer, dog har slike medlemmer ikke stemmerett på generalforsamlinger.

Æresmedlemmer i foreningen oppnevnes av generalforsamlingen etter forslag fra foreningens styre.

§ 4

Medlemskap, kontingent og serviceavgift
Kontingent og serviceavgift fastsettes av generalforsamlingen forskuddsvis for ett år om gangen etter forslag fra selskapets styre.

Kontingent: kr 500,- (denne er lik for alle).

Serviceavgift graderes etter medlemmenes omsetning etter følgende skala + mva:

Type A

Omsetning under MNOK 1,5

kr 800,-

Type B

Omsetning mellom MNOK 1,5–10

kr 2 100,-

Type C

Omsetning mellom MNOK 10–50

kr 4 700,-

Type D

Omsetning over 50 MNOK

kr 7 400,- 

Type E

Varehus og butikksentra – etter avtale

 

Type F

Personlige medlemmer

kr 200,- 

Type G

Assosierte medlemmer

kr 5 400,- 

Type H

Gårdeiere

kr 7 500,- 

Medlemmer over 70 år betaler ikke kontingent, men de betaler serviceavgift, de beholder alle rettigheter.

Personlige medlemskap av type F er for pensjonister og/eller de med spesiell tilknytning til foreningen, og må avgjøres etter søknad.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent eller serviceavgift innen regnskapsårets utgang, kan strykes som medlemmer. Beslutning om dette fattes av foreningens styre.

§ 5

Styrets sammensetning
Styret skal bestå av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer, som alle velges av generalforsamlingen. Leder og nestleder velges blant disse av generalforsamlingen.

Styrets sammensetning skal så langt det er mulig være slik at flest mulig næringsområder er representert. Assosierte medlemmer eller representanter for slike medlemmer er ikke valgbare.

Funksjonstiden for styrets medlemmer er 2 år, men vervene som styrets leder, nestleder og varamedlemmer gjelder for ett år. Gjenvalg kan finne sted. Total, sammenhengende funksjonstid i styret skal dog ikke overstige 6 år. Ved første valg velges 2 av styremedlemmene for ett år.

Personer som når en alder av 70 år i funksjonstiden kan ikke gjenvelges.

§ 6

Styrets virksomhet
Det skal minimum holdes 10 styremøter pr. år. Styret holder ellers møter så ofte styrets leder finner det nødvendig, eller når minst 2 av styrets medlemmer eller foreningens revisor krever det og samtidig oppgir grunnen til at styremøte kreves.

Styrets møter ledes av styrets leder, eller i styreleders eventuelle fravær, av styrets nestleder. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av medlemmene, inklusive styreleder eller nestleder, være til stede. Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet skal det forslag anses vedtatt som møteleder stemmer for. Styret har besluttende og bevilgende myndighet for foreningen så langt ikke denne myndighet er begrenset eller tillagt andre organer i disse vedtekter.

Styret ansetter og avsetter daglig leder og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår. Styret skal vedta instruks for daglig leders arbeid og sørge for tilfredsstillende kontroll av virksomheten.

Styret besørger at en protokoll føres fra styremøter og generalforsamlinger.

§ 7

Rådgivende utvalg
Styret skal opprette ressursgrupper og utvalg innenfor avgrensede fag-, bransje-, og/eller saksområder. Slike utvalg kan være av permanent karakter, eller være opprettet for kortsiktige, prosjektorienterte oppgaver eller formål.

Ressursgrupper og utvalg velger selv sin leder.

Ressursgrupper og utvalg har rådgivende oppgaver i forhold til styret og tjener som høringsorganer for dette.

§ 8

Revisjon
Foreningens regnskap skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor.

Revisor velges av generalforsamlingen.

§ 9

Valgkomité
Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå kandidater til alle valg. Dog skal styret fremme forslag til medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer som alle velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år. Minst ett av komitémedlemmene skal tre ut hvert år. Gjenvalg utover én gang tillates ikke. Ved sammensetning av valgkomiteen skal det tilstrebes best mulig bransjebredde.

Valgkomiteen skal sørge for å foreslå kandidater som bestemt i § 5 og som for øvrig gir en best mulig representasjon fra ulike bransjer i foreningens styrende og utøvende organer.

§ 10

Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Den innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Stemmerett på generalforsamlingen har kun fremmøtte medlemmer. Medlemmer kan møte på generalforsamlingen med fullmektig som må ha skriftlig fullmakt og selv være medlem eller tilknyttet en medlemsbedrift.

Den ordinære generalforsamlingen skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Den ordinære generalforsamling skal åpnes av styrets leder og skal behandle:

1.    Registrering av fremmøtte medlemmer med angivelse av stemmetall

2.    Valg av møteleder

3.    Godkjennelse av innkallingen

4.    Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

5.    Styrets årsberetning

6.    Fastsettelse av revidert årsoppgjør

7.    Fastsettelse av neste års kontingent

8.    Valg av styre, herunder valg av styrets leder og nestleder blant dem som velges

9.    Valg av revisor

10.  Valg av valgkomité

11.  Saker som styret eller ett foreningsmedlem ønsker forelagt generalforsamlingen og som er innmeldt til styret innen 1. februar hvert år.

Ved stemmelikhet på generalforsamlingen, anses det vedtak fattet som møtelederen stemmer for. Dersom det kreves av styret eller en av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer, skal det foretas skriftlig valg.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når det kreves av styret, eventuelt av revisor eller minst 10 % av foreningens stemmeberettigede medlemmer og det samtidig oppgis hvilket tema som ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles som bestemt for ordinær generalforsamling. Åpning, ledelse og protokollunderskrift følger reglene for ordinær generalforsamling så langt de passer.

§ 12

Utmeldelse – eksklusjon
Enhver utmeldelse må være skriftlig og får virkning fra 31. desember i det år utmeldelsen er mottatt av foreningen.

Eventuelt krav om utelukkelse av noe medlem av foreningen må fremmes ved skriftlig, begrunnet henvendelse til styret. Styret forelegger eksklusjonskravet for det medlem som kreves ekskludert med 14 dagers frist til uttalelse. Finner styret eksklusjonskravet begrunnet, kan styret ekskludere medlemmet. Eksklusjonsvedtaket kan av det ekskluderte medlem innankes for den ordinære generalforsamlingen, som tar stilling til eksklusjonsvedtaket med alminnelig flertall. Fristen for å fremme anken til den ordinære generalforsamling er 3 uker fra det tidspunkt melding om eksklusjonsvedtak er avsendt av foreningens styre.

Dersom styret av eget tiltak tar opp krav om eksklusjon, skal medlemmet gis uttalefrist som evenfor. Ankebehandlingen skal følge reglene i avsnittet ovenfor.

§ 13

Endring av vedtektene
Forslag til forandring av disse vedtektene kan fremsettes av styret på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Foreningens medlemmer kan fremsette forslag til forandring av vedtektene når dette skjer ved skriftlig forslag til styret innen 1. februar. Forslagene meddeles foreningens medlemmer samtidig med innkallingen til generalforsamlingen.

Gyldig vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de stemmer som avgis på generalforsamlingen. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer.

§ 14

Forslag om oppløsning
Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller av minst 3 % av foreningens stemmeberettigede medlemmer. Forslag skal være skriftlig og begrunnet. Det skal sendes foreningens medlemmer minst én måned før innkalling til første ordinære generalforsamling hvor forslaget skal behandles.

Endelig vedtak treffes på etterfølgende ekstraordinær generalforsamling som innkalles med én måneds varsel. For at gyldig oppøsningsvedtak skal anses fattet, kreves minst ¾ flertall av de avgitte stemmer i hver av de 2 generalforsamlingene.

Forslag om å inngå sammenslutning med annen næringsorganisasjon med et tilsvarende formål, skal behandles på samme måte som oppløsningsforslag og med samme krav til flertall. 

Overtagelse av andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse vedtekter, slik at overtagelsen ikke medfører vedtektsendringer, kan gjennomføres ved enstemmig beslutning i foreningens styre.