Hva gjør vi i næringsforum?

Geir Viksand som skal lede den nye Samfunns- og Næringsutviklingsavdelingen i Tønsberg kommune fom 2020 presenterte noen hovedlinjer i dette arbeidet:

 • Hovedprinsippene som legges til grunn for denne avdelingen er at kommunen skal yte best mulig tjenester til innbyggerne, være en aktiv samfunnsutvikler og en profesjonell og rettferdig myndighetsutøver
 • Den nye avdelingen skal ha fokus på overordnet planlegging, folkehelse, eiendomsutvikling, bygg- og utbyggingsprosjekter, transport, klima og energi, næringsutvikling og miljørettet helsevern
 • Vi vil også knytte målsettinger opp mot demografi, folkehelse, klima, bærekraft, sysselsetting, stedsutvikling og demokrati/involvering
 • Utviklingsarbeidet i avdelingen vil hensynta eksisterende planer og prinsipper som allerede foreligger
 • Komme raskt i gang med Smart-by konseptet blir viktig
 • Delta aktivt i samfunnsutviklingen, nær kontakt til innbyggere, være bevisst omdømme mot ulike målgrupper og sette samarbeid internt og eksternt som en av de viktigste faktorene for bærekraftig utvikling.

På generell basis var det svært positiv respons til visjon og innhold som ble presentert for den nye avdelingen.

Sitert fra en av deltagerne fra næringslivet; «jeg håper de ansatte i den nye avdelingen vil lete etter mulighetene til å si ja og ikke nei»

Det vil også bli gitt litt informasjon om innholdet i den nye avdelingen i frokostmøtet som holdes i regi av TNF og Tønsberg kommune i januar. Her er kommunesammenslåingen hovedtema og lederen i TNF håper flere fra Tønsberg kommune har anledning til å delta denne morgenen(17. januar)

Det er mye bra som skjer på næringslivsfronten i Re og Tønsberg de siste årene og næringslivet er fornøyd med den tilbakemeldingen kommunene har gitt til VFK ifm høringsuttalelsene rundt RPBA.

Det er fortsatt behov for å synliggjøre attraktiviteten vår for å få noen større private aktører til kommunen. Enten det er utenfor eller i sentrum. Arealguiden som nå begynner å bli utfyllende er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Denne vil bli tungt markedsført i  1. kvartal 2019.

Det gjøres også veldig mye bra omdømmearbeid ifm bo- og besøksattraktivitet, noe mer på næring etterlyses. F.eks. flere gode case som blir eksponert utenfor egne kommunegrenser.

Vi diskuterte også hvordan regionen kan bli enda sterkere på entreprenørskap i lys av de satsingene vi ser bl.a. i Drammen og Sandefjord. Og litt fordi det har vært noe støy i vårt lokale gründerhus da styreleder gikk på dagen. Noe av det som kom fram var:

 • Det etterlyses en noe kraftigere og ikke minst synlig satsing
 • Tettere opp mot universitetet
 • Mer sentral lokalisering og her kom både sentrumsnær og universitetsnær opp som forslag
 • Lite kjent at vi har et gründerhus i Re
 • I andre byer hvor gründerhusene har og tar større plass enn i vår region ser vi at det er et tett og godt samarbeid med den lokale næringsforeningen. Dette mangler her og må ses på.
 • Personene som er «ansatt» i gründerhuset har mange ulike oppgaver i og utenfor huset og det blir krevende med tett og god kompetanseoppfølging og nettverksbygging
 • VFK har engasjert en person som i dag hjelper små og mellomstore bedrifter/gründere i vekstfasen. Harald Østberg! Han vil nå sammen med aktuelle personer utrede om det finnes en mulighet til å etablere et entreprenørskapsnivå i tillegg til dagens lokale gründerhus’ i Vestfold. Og med det som mål at hele det faglige nivået løftes.