Høringsuttalelse – Tønsberg kommunes Arealdel og Byplan

Tønsberg Næringsforening og deres medlemmer er opptatt av arealdisponering (herunder også fortetting), og vi ønsker med dette å komme med følgende innspill til Arealdelen og Byplanen.

I en undersøkelse gjennomført blant våre medlemmer sier de at de er opptatt av lokale planer i like stor grad som regionale planer.
Vi ønsker i vår høring å kommentere; næringsareal, utfyllende bestemmelser og fortetting i bysentra.

Næringsareal:

Vi mener kommunen må legge til rette for flere næringsarealer rundt Barkåker.
Ødegården næringsområdet støtter vi som et sted for næring (datalagring).
Vi mener det haster å legge til rette for langsiktige og gode massemottak i randsonen rundt byen.

Utfyllende bestemmelser:

Plankrav: Vi er noe usikre på hva som menes med fjerning av krav om områdeplan; menes med dette for Vallø eller er det et ønske å fjerne områdeplanene generelt?
Utbyggingsavtaler: Vi stiller spørsmål om endringsforslaget ved signering av utbyggingsavtaler, der det i forslaget stilles krav om at den private part signerer avtalen før sluttbehandlingen. Det bør i så fall påses at det er en klausul at utbyggingsavtalene ikke blir endret.
Klima og energi: I punktet 1.6.2 som omhandler bærekraftig energiløsning ønsker vi et fritak fra kravet om fjernvarmetilknytning, dersom det kan dokumentere like gode eller bedre løsninger slik at næringslivet sikres konkurransedyktige priser.
Uteoppholds – og lekeareal til boligbebyggelse: Punkt 1.11.1 bør gjøres tydeligere. Det fremstår på illustrasjonsmateriell noe uklart hvordan arealene beregnes i forhold til veier og plasser.
Miljøkvalitet: Rød støysone har i Byplanen en unntaksbestemmelse som muliggjør utbygging i rød sone på visse betingelser. Det er uttalt i presentasjoner rundt planutkastet at bestemmelsene skal være samstemte.
Næringsbebyggelse: Dette er et viktig område for TNF, og må etter vår mening vurderes nøye, og det må gjøres et særskilt arbeid for å optimalisere at det er tilstrekkelig næringsarealer for alle typer næringer.  Bakgrunnstall viser at det er knappest med ferdig regulerte A-områder og utviklingsarealer i 10 min. byen i Tønsberg. Vi mener det må legges fokus på dette i årene som kommer. Videre må det også i større grad legges til rette for plasskrevende næring utenfor bykjernen. 

Fortettingsstrategi:

Det fremlagte forslaget for fortettingsstrategi er på god vei til å bli et godt verktøy.
I nye vekstområder bør det etter vår mening tillates generelt høyere bygg.
Det er utfordringer å finne balansen mellom gode bokvaliteter og urbanisering, vi mener det er viktig å sette premisser for at det vil være ulike kvaliteter for bosetningen i byen og i eplehager.
I den forbindelse oppfattes det til tider at det blir mye uenighet/uklarheter rundt støyvurderinger, som kunne vært unngått i fm alternative løsninger.

Fortetting gir gode resultater for kollektivbruk (buss). Tønsberg har 18 % av Vestfolds befolkning, men 35 % av all bussbruk. Det viser at vår kommune gjør ting riktig, og at boliger og arbeidsplasser er godt plassert i forhold til hverandre.

TNF ser frem til kommunesammenslåingen med Re i 2020, og det vil jo da bli helt vesentlig å lage en helhetlig arealplan for «nye Tønsberg» så raskt som mulig.